Довбиська громада
Житомирська область, Звягельський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту детального плану території села Любарська Гута Баранівського району Житомирської області

Дата: 21.08.2019 16:24
Кількість переглядів: 622

скачати заява про визначення обсягу статегічної екологічної оцінки 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

проекту детального плану території села Любарська Гута

Баранівського району Житомирської області

 

 

 1. ЗАМОВНИК:

Довбиська селищна рада Баранівського району Житомирської області, адреса: 12724, Житомирська обл., Баранівський район, смт. Довбиш,                       вул. Поліська, 20.

 

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 .

 

Метою розроблення детального плану території є:

- створення планувальної структури села;

- визначення параметрів забудови земельної ділянки орієнтовною площею 23,0 га з організацією простору для життєдіяльності, праці та відпочинку жителів;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови  в межах населеного пункту з метою розміщення об’єктів будівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

- визначення містобудівних умов і обмежень;

- охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Підставою для розроблення детального плану території с. Любарська Гута Баранівського району Житомирської області є рішення Довбиської селищної ради Баранівського району Житомирської області від 15.06.2018 р. №259.

 

 

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

Проектом детального плану села Любарська Гута розглядаються наступні плановані рішення:

  • визначення ділянок, що будуть призначені для особистої житлової забудови та ділянок для ведення особистого сільського господарства;
  • впровадження централізованого водопостачання від проектних свердловин;
  • впровадження централізованого каналізування з відведенням стоків на проектні очисні споруди;
  • будівництво організованого збирання та очищення дощових вод на проектних очисних спорудах;
  • електропостачання від державної енергомережі через підстанцію           10 кВ;
  • забезпечення об'єктами торгово-побутового та комунального обслуговування.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

До об'єктів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на території населеного пункту відноситься:

  • буріння проектних свердловин як джерела централізованого водопостачання.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» даний вид діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту детального плану с. Любарська Гута Баранівського району Житомирської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля, що є також важливими для здоров’я людей:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори.

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням детального плану села Любарська Гута, наступні:

- влаштування централізованої системи водопостачання, каналізування, організованого збору поверхневих стічних вод та будівництво очисних споруд господарсько-побутових, дощових і талих вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод та ґрунтів;

- передбачення ділянок для особистої житлової забудови та особистого сільського господарства, та забезпечення об'єктами торгово-побутового та комунального обслуговування задля забезпечення соціальних потреб населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту детального плану на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

За результатами СЕО будуть рекомендовані екологічні обмеження реалізації діяльності.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянута наступна альтернатива.

При розробці детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розглянуто декілька варіантів розміщення проектних свердловин для забезпечення водопостачання та очисних споруд в залежності від оптимального розміщення та прокладання інженерних мереж.

Оцінка ефективності вказаної альтернативи буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу детального плану території на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження детального плану території на довкілля.

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території села Любарська Гута Баранівського району Житомирської області подаються до: Довбиської селищної ради Баранівського району Житомирської області, адреса: 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Довбиш, вул. Поліська, 20,                              тел.: +38(04144)51346, e-mail: dovbych_selrada@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 30 серпня 2019 року.

           

 

 

 

                                                                              

З повагою, голова                     підпис існує                                        Ю.Г. Домашин


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь