Довбиська громада
Житомирська область, Звягельський район

оголошується конкурс на посаду директора Комунального некомерційного підприємства " Довбиський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Довбиської селищної ради

Дата: 18.01.2019 11:33
Кількість переглядів: 555

Відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від  27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» оголошується конкурс на посаду директора Комунального некомерційного підприємства " Довбиський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Довбиської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу:постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»; Наказ Міністерства охорони здоров’я України31.10.2018 № 1977

Назва підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство " Довбиський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Довбиської селищної ради 

Юридичне та фактичне місцезнаходження : 12724 Житомирська обл, Баранівський р-н смт Довбиш вул.Поліська 2

Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом

Назва вакантної посади: директор  Комунального некомерційного підприємства " Довбиський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Довбиської селищної ради 

 Завдання та обов’язки : Керує згідно з чинним законодавством
виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу
охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його
діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової
стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації.
Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів.
Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим
бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами,
постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання
господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну
взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і
вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів,
підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та
конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у

відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками
власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання
послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За
необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових
громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу
охорони здоров'я кваліфікованими працівниками а також найкращого
використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників
на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний
розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і
сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону
навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання
колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та
господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому
прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій
іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих
підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює
зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової
інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді,
органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог
трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному
структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів,
а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у
галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки.
Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної
роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого
тижня.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази,
розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної
влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу
охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу
охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи,
вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і
соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості
ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних
процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони
здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових
планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;
ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок

укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих
тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових
відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній
галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних
ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію
виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення
переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення
управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила
ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову
літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення
потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги.
вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра  пріоритетними є  спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією«Організація і управління охороною здоров’я».

 

Строк і місце прийняття документів: 

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді (крім заяви) протягом чотирнадцяти  календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайтіДовбиської селищної ради 

Кінцевий термін прийняття заяв 1 лютого  2018 року до 16.00.

Документи приймаються за адресою: смт Довбиш вул Поліська 20 Довбиська селищна рада 

Електронна адреса для довідок: dovbych_selrada@ukr.net

Телефон для довідок: 0414451346

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 що подаються для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок що має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування та розвитку закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь